Privacybeleid

Kompas Mentorschap B.V., gevestigd aan de Annerweg 32 te (9471 KV) Zuidlaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.kompasmentorschap.nl 
Annerweg 32, 9471 KV, Zuidlaren
+31504099195

Dhr. M.A. Kooi is de Functionaris Gegevensbescherming van Kompas Mentorschap B.V. Hij is te bereiken via m.kooi@kompaszuidlaren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kompas Mentorschap B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als mentor en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kompas Mentorschap B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Lidmaatschap vakbond
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Kompas Mentorschap B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij vertegenwoordigen u op grond van de beginselen in art. 1:450 lid 1 BV e.v. in en buiten rechte in uw niet-vermogensrechtelijke belangen. Het is onze wettelijke taak om uw niet-vermogensrechtelijke belangen op juiste wijze te behartigen. Deze behartiging is slechts dan mogelijk indien wij over uw persoonlijke gegevens beschikken.
 • Kompas Mentorschap B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die uw persoonlijke en medische toestand betreffen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kompas Mentorschap B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kompas Mentorschap B.V.) tussen zit. Kompas Mentorschap B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Software

 • Mcas software: voor het beheren van uw gegevens, het administratief kunnen verwerken van uw gegevens en voorts het kunnen vastleggen van de door ons met u gemaakte afspraken over uw welzijn en uw zorgbehoefte en het afleggen van verantwoording aan zowel de cliënt als de rechtbank.
 • Retsoft archief: voor digitale opslag van alle klantgegevens en diens correspondentie met derden.
 • Microsoft Office: voor de uitvoer van operationele zaken als wettelijk vertegenwoordiger van natuurlijke personen, zoals verzending van e-mail, aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kompas Mentorschap B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • In zaken waarin wij optreden als uw wettelijk vertegenwoordiger bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze dienstverlening, uw dossier bewaren wij voor de duur van 5 jaren, hetgeen de wettelijke verjaringstermijn is voor een persoonlijk dossier.
 • In zaken waarin het mentorschap of andere maatregel wordt opgeheven, bewaren wij het persoonlijke dossier voor de duur van 5 jaar. Het betreft hier de wettelijke verjaringstermijn. Indien de maatregel wordt beëindigd als gevolg van overlijden van de rechthebbende geldt een wettelijke verjaringstermijn van 10 jaren. Deze wordt dan ook door ons gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kompas Mentorschap B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kompas Mentorschap B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website van Kompas Mentorschap B.V. wordt gebruik gemaakt van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kompas Mentorschap B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kompasmentorschap.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kompas Mentorschap B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kompas Mentorschap B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via info@kompasmentorschap.nl